Co jest czym w świecie giełdy – mini słowniczek

Akcje – należą do jednych z najbardziej popularnych instrumentów, są papierem wartościowym, który daje akcjonariuszowi, czyli właścicielowi prawo do własności danej części określonej spółki. Poziom własności, zależy od tego ile akcji pozostaje w rękach danej osoby, jak i tego ile papierów wartościowych zostało wyemitowanych, trafiając na rynek. Zysk pochodzący z akcji, który często może występować, nazywany jest dywidendą. Poszczególni akcjonariusze, mogą rozdzielać ten zysk pomiędzy siebie. Z akcjami, wiążą się więc zarówno uprawnienia, jak i określone obowiązki.

Różnorodność akcji, pozwala na ich dalszy podział, między innymi na akcje:

- zwykłe,

- uprzywilejowane,

- na okaziciela,

- imienne,

- gotówkowe,

- aportowe.

 

Bessa – jest to okres spadków cenowych danego produktu. Powszechnym symbolem tego trendu jest niedźwiedź. Może dotyczyć papierów wartościowych lub też cen towarów notowanych na giełdzie. Przeciwieństwem bessy, jest „hossa”.

 

Dług publiczny- jest to ogólnie pojęta całość zobowiązań, które wynikają z emitowania papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Dotyczy to zarówno zobowiązań krajowych, jaki tych występujących na arenie międzynarodowej.

 

Hossa – określana jest również, jako „rynek byka” i taki też ma najczęściej symbol. Jest to okres wzrostu cen zarówno w zakresie papierów wartościowych, jak i w przypadku cen towarów, które są notowane na giełdzie. Długo utrzymująca się hossa, jest dobrze kojarzona ze stabilnością i płynnością w danej branży, bądź też sferze. Takie też wyniki są bardzo często sygnałem polepszania się koniunktury.

Jej przeciwieństwem jest „Bessa”

 

Obligacje – jest to rodzaj papieru wartościowego, określanego mianem dłużnego. Stwierdzany jest w nim fakt, że emitent jest dłużnikiem obligatoriusza. Takie zobowiązanie wiążę się ze spełnieniem określonych czynności w przyszłości. Najczęściej są traktowane, jako jeden z bardziej bezpiecznych środków do lokowania pieniędzy, zarówno przez banki, firmy czy osoby prywatne. Wynika to z faktu, że szczególnie w przypadku obligacji rządowych, to rząd, staje się dłużnikiem, którego zadaniem jest późniejszy wykup papierów wartościowych w określonym terminie i na określonych wcześniej zasadach. Wcześniej uzyskane środki pochodzące z sprzedaży obligacji, są najczęściej używane do pokrywania deficytu budżetowego.